เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายเฉพาะส่วนที่ดินซึ่งได้มาโดยการซื้อร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8288 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2557
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณต้นทุนการขายหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8322 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2557
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรกรณีกรรมการบริษัทถึงแก่ความตาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8342 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2557
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้ารถยนต์ให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8435 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2557
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8554 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8613 วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2557
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8642 วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2557

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020