เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1076 วันที่ : 4 มีนาคม 2557
2.
เรื่อง : การแก้ไขสถานะและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1097 วันที่ : 5 มีนาคม 2557
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ให้พนักงาน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1121 วันที่ : 6 มีนาคม 2557
4.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1130 วันที่ : 6 มีนาคม 2557
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินทำบุญตามประเพณี
เลขที่หนังสือ : กค0702/1131 วันที่ : 6 มีนาคม 2557
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่าบริการด้านวิศวกรรมไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1132 วันที่ : 6 มีนาคม 2557
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1134 วันที่ : 6 มีนาคม 2557
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1135 วันที่ : 7 มีนาคม 2557
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าออกแบบอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.1143 วันที่ : 6 มีนาคม 2557
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1146 วันที่ : 6 มีนาคม 2557

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020