เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/พ./1061
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            กรณีนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรม ยาปราบศัตรูพืช และส่วนผสมอาหารสัตว์ บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ประเภทอาหารเสริม (โปรตีนและวิตามิน) และประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดสารผสมล่วงหน้า บริษัทฯ จะนำเข้าสินค้า 3 ประเภท ดังนี้
          1. นาทูฟอส เอสดี พาวเดอร์ เป็นเคมีภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดสารผสมล่วงหน้ามี ทะเบียน ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ใช้ผสมในอาหารสัตว์ประเภทไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยฟอสฟอรัสในธัญพืชที่สัตว์กิน
          2. ลูโปร-ซิด เอ็นเอ มีลักษณะเป็นของเหลวใสใช้เป็นสารผสมล่วงหน้า เป็นเคมีภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์มี ทะเบียน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552ใช้สำหรับสัตว์ประเภทไก่เนื้อ และสุกรเพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดเชื้อรา แบคทีเรียและยีสต์ที่มีอยู่ในอาหารสัตว์
           3. อะมาซิล เอ็นเอ มีลักษณะเป็นของเหลวใสใช้เป็นสารผสมล่วงหน้า ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์มี ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ใช้สำหรับสัตว์ประเภทไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร เพื่อป้องกันและยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และยีสต์ในอาหารสัตว์
แนววินิจฉัย            สินค้าทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 จึงเข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ นำเข้าจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 81/40594

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020