ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


รูปตัวอักษรคำว่ากฎกระทรวง
bullet  ฉบับที่ 366 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร ค่าตอบแทนให้แก่บุคคล ที่ปฏิบัติงานด้าน COVID
bullet  ฉบับที่ 365 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ที่จ่าย สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้
bullet  ฉบับที่ 364 (พ.ศ.2563)การนำส่งเงินภาษี (e-Withholding Tax)
bullet  ฉบับที่ 363 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน (SSF พิเศษ)     แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 362 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
bullet  ฉบับที่ 361 (พ.ศ.2563)การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย     แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 360 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร
bullet  ฉบับที่ 358 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
bullet  ฉบับที่ 357 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร สำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว LTF RMF SSF
bullet  ฉบับที่ 356 (พ.ศ.2563)การยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
bullet  ฉบับที่ 355 (พ.ศ.2562)การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
bullet  ฉบับที่ 354 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายในส่วนที่เป็นอาคาร หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับห้องชุดในอาคารชุด หรือรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
bullet  ฉบับที่ 353 (พ.ศ.2562)ภาษีเงินได้กำหนดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่กองทุนรวม     แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 352 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ     แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 351 (พ.ศ.2562)ภาษีเงินได้ สำหรับภาษีเงินได้ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบที่ซื้อสินค้าจากการยาสูบแห่งประเทศไทยทุกทอดตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร
bullet  ฉบับที่ 350 (พ.ศ.2562)ภาษีเงินได้ สำหรับภาษีเงินได้ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบที่ซื้อสินค้าจากการยาสูบแห่งประเทศไทยทุกทอดตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
bullet  ฉบับที่ 349 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้จากการขายสินค้ายาสูบที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าดังกล่าวทุกทอดตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 348 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด
bullet  ฉบับที่ 347 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร ลดหย่อนค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-book) ทุกประเภท
bullet  ฉบับที่ 346 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
bullet  ฉบับที่ 345 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการซื้อสินค้าในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562
bullet  ฉบับที่ 344 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการหรือค่าที่พัก สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง และจังหวัดอื่นที่มิใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง
bullet  ฉบับที่ 343 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 342 (พ.ศ.2562)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้จ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายในส่วนที่เป็นอาคาร หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับห้องชุดในอาคารชุด หรือรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
bullet  ฉบับที่ 341 (พ.ศ.2561)การยกเว้นรัษฎากร กรณีเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สําหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bullet  ฉบับที่ 340 (พ.ศ.2561)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรองฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 335
bullet  ฉบับที่ 339 (พ.ศ.2561)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามทั้งสองหลักการเป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bullet  ฉบับที่ 338 (พ.ศ.2561)การยกเว้นรัษฎากร "เพิ่มความ (99)ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร" แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 337 (พ.ศ.2561)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำหรับปีภาษี
bullet  ฉบับที่ 336 (พ.ศ.2561)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 335 (พ.ศ.2561)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรองฯ
bullet  ฉบับที่ 334 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (97) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯ “(97) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรสำหรับการประกันสุขภาพฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 333 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
bullet  ฉบับที่ 332 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (96) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯ “(96) เงินได้ที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับจากสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 331 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินฯ และยกเว้นเงินได้ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ (เงินได้ที่จ่ายระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
bullet  ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความใน (78) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(78) เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทสำหรับปีภาษีนั้นฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 329 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินฯ และค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถฯ (เงินได้ที่จ่ายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
bullet  ฉบับที่ 328 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(1) การจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตรฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 327 (พ.ศ.2560) การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ และเงินได้ที่บุคคลธรรมดาได้รับพระราชทานจากบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bullet  ฉบับที่ 326 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (94) และ (95) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯ “(94) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ฯ (95) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้มีเงินได้ได้รับเนื่องจากการฝากเงินกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม (94)” แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 325 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (92) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯ “(92) เงินได้ที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นรางวัลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ เฉพาะส่วนที่เกินสิบล้านบาทฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 324 (พ.ศ.2560)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (92) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ “(92) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 323 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
bullet  ฉบับที่ 322 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศฯ
bullet  ฉบับที่ 321 (พ.ศ.2559)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ แห่ง ฉบับ 186 (พ.ศ. 2524)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนฯ เรื่อง กำหนดการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน สำหรับส่วนของหนี้ที่สถาบันการเงินได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 320 (พ.ศ.2559)ภาษีเงินได้ เพิ่มความ ( 17/2 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)ฯ เรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกันฯ
bullet  ฉบับที่ 319 (พ.ศ.2559)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
bullet  ฉบับที่ 318 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
bullet  ฉบับที่ 317 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (66) และ (67) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนฯ เรื่อง กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 316 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการหรือค่าที่พัก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
bullet  ฉบับที่ 315 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
bullet  ฉบับที่ 314 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (90) และ (91) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) เรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 313 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดฯ
bullet  ฉบับที่ 312 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิก (18) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 311 (พ.ศ.2559)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากการถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หรือพระกุศลตามพระอัธยาศัยฯ
bullet  ฉบับที่ 310 (พ.ศ.2558)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bullet  ฉบับที่ 309 (พ.ศ.2558)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (89) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอันได้มาโดยทางมรดกหรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา และดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 40 (4) (ก) เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 308 (พ.ศ.2558)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสม หรือเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
bullet  ฉบับที่ 307 (พ.ศ.2558)การยกเว้นรัษฎากร ให้ยกเลิกความใน (1) ,(37),(57) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนฯ เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนฯ ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้อำนวยการผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 306 (พ.ศ.2557)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 305 (พ.ศ.2557)กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย
bullet  ฉบับที่ 304 (พ.ศ.2557)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับ เมื่อออกจากราชการของกระทรวงกลาโหม
bullet  ฉบับที่ 303 (พ.ศ.2557)การยกเว้นรัษฎากร ความ (78) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 302 (พ.ศ.2556)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (88) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินเท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้กรมศิลปากร เพื่อการดำเนินการเพื่อการบูรณะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 301 (พ.ศ.2556)การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (87) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ส่วนที่เป็นเงินค่าทดแทนเงินค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ได้รับเนื่องจากความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการใช้อำนาจของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ในการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ การเข้าใช้สอยหรือ เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 300 (พ.ศ.2556)การยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากรัฐอันเนื่องมาจากการได้มาซึ่งรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมของผู้มีเงินได้เป็นจำนวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์คันดังกล่าว แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น
bullet  ฉบับที่ 299 (พ.ศ.2556)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินช่วยเหลือข้าราชการผู้ซึ่งออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
bullet  ฉบับที่ 298 (พ.ศ.2556)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่นที่เจรจาและตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับสถาบันการเงินสำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย และได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 297 (พ.ศ.2556)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 296 (พ.ศ.2555)ภาษีเงินได้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ( 17/2 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)ฯ กำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2555)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (86) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯกรณีเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 294 (พ.ศ.2555)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (68) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่ได้บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬาฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 293 (พ.ศ.2555)กำหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐ อันเนื่องมาจากการได้มาซึ่งรถยนต์คันแรกของผู้มีเงินได้ตามมาตรการรถยนต์คันแรก
bullet  ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (36) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
และให้ใช้ความแทน สำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขในการกำหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 291 (พ.ศ.2555)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (50) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
และให้ใช้ความแทน สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 290 (พ.ศ.2555)การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (85) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีการซื้อขายผ่านระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2555)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (84) ของข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ที่นักแสดงสาธารณะที่เป็นนักแสดงภาพยนตร์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศได้รับอันเนื่องมาจากการแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งดำเนินการสร้างโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและได้รับอนุญาตการสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 288 (พ.ศ.2555)กำหนดให้เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร/รถ
bullet  ฉบับที่ 287 (พ.ศ.2555)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (78) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 286 (พ.ศ.2554)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความเป็นวรรคสามของ (21) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมตลาดพันธบัตรเอเชียแก่ บุคคลธรรมดา ซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 285 (พ.ศ.2554) การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (82) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่คำนวณได้จากมูลค่าที่ลูกจ้างได้รับจากการนำบุตรของตนไปอยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่นายจ้างได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อ เป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการนั้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 284 (พ.ศ.2554)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ การกำหนดให้เจ้าหนี้ดังกล่าวสามารถจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้ตามประมวลรัษฎากรในส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552” .แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 283 (พ.ศ.2554)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2524)ฯ และให้ใช้ความแทน กรณีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 282 (พ.ศ.2554)การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (82) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554ฯ แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2554)การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (81) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ แก้ไขเพิ่มเติม .แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 280 (พ.ศ.2554)กำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552
bullet  ฉบับที่ 279 (พ.ศ.2554)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรณีที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 278 (พ.ศ.2553)กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bullet  ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความใน (26) ของข้อ 2 และ (44) ของข้อ 2แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน ปรับปรุงประเภทของเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 276 (พ.ศ.2553)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2524)ฯ และให้ใช้ความแทน กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 275 (พ.ศ.2553)การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (80) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมด สำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 274 (พ.ศ.2553)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 252โ)ฯ และให้ใช้ความแทน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 183
bullet  ฉบับที่ 273 (พ.ศ.2553)ภาษีเงินได้ เพิ่มความ (17/1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)ฯ กำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 272 (พ.ศ.2552)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกกองทุนเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับเมื่อออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
bullet  ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น
bullet  ฉบับที่ 270 (พ.ศ.2552)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ และให้ใช้ความแทน กรณีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 269 (พ.ศ.2552)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (78) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 268 (พ.ศ.2552)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ ( 79 ) ของข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยได้รับ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 267 (พ.ศ.2551)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความเป็นวรรคสี่ของ ( 55 ) วรรคสี่ของ ( 66 ) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ เพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ฯ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต รวมทั้งเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 265 (พ.ศ.2551)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (55) และ (65) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มจำนวนเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ย เงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 263 (พ.ศ.2549)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (76) และ (77) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ฯ และเงินได้เท่าที่นายจ้างได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม เฉพาะในส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อการประกันภัยลูกจ้างฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 262 (พ.ศ.2549)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ เพิ่มความข้อ 6 อัฏฐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าว ได้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 261 (พ.ศ.2549)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 260 (พ.ศ.2549)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (75) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ ยกเว้นภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้จากการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ไม่มีการส่งมอบสินค้า แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 259 (พ.ศ.2549)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (74) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีเงินได้พึงประเมินที่คณะกรรมการได้รับเพื่อประโยชน์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 258 (พ.ศ.2549)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (73) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสิน ได้รับเงินลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 257 (พ.ศ.2549)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (72) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทในปีภาษีนั้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 256 (พ.ศ.2548)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (71) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 255 (พ.ศ.2548)การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้พึงประเมินเท่าจำนวนเงินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
bullet  ฉบับที่ 254 (พ.ศ.2548)การยกเว้นรัษฎากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล ฯ พ.ศ. 2547 และข้าราชการซึ่งออกจากราชการตามาตรการของรัฐบาลฯ พ.ศ. 2548
bullet  ฉบับที่ 253 (พ.ศ.2548)การยกเว้นรัษฎากร เพิ่มความ (70) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดให้เงินได้พึงประเมินเท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2547 ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 252 (พ.ศ.2548)กำหนดให้เงินได้พึงประเมินของผู้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
bullet  ฉบับที่ 251 (พ.ศ.2548)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ และให้ใช้ความแทน การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และของเจ้าหนี้อื่น ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 250 (พ.ศ.2548)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (69) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 249 (พ.ศ.2548)การยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความ (21) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากพันธบัตรและหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 248 (พ.ศ.2547)กฎกระทรวง ฉบับที่ 248 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (68) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่ได้บริจาคเพื่อการกีฬาให้แก่การกีฬาฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 247 (พ.ศ.2547)กฎกระทรวง ฉบับที่ 247 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ ยกเลิกความข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533)ฯ และให้ใช้ความแทน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดสรรหรือสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน นำเงินดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือนำเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเพิ่มมากขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 183
bullet  ฉบับที่ 246 (พ.ศ.2547)กฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 245 (พ.ศ.2547)กฎกระทรวง ฉบับที่ 245 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (64) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดให้เงินบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 244 (พ.ศ.2547)กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (63) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดให้เงินได้จากการขายข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกรณีที่ไม่มีการส่งมอบสินค้าเกษตร เป็นเงินได้ พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 243 (พ.ศ.2547)ขอปรับปรุงชื่อเป็น กฎกระทรวง ฉบับที่ 243 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ และให้ใช้ความแทน ขยายเวลาการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 242 (พ.ศ.2546)กฎกระทรวง ฉบับที่ 242 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ และให้ใช้ความแทน ขยายเวลาการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 241 (พ.ศ.2546)กฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (62) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ให้เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์พร้อมที่ดิน ห้องชุด เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 240 (พ.ศ.2545) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (61) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 239 (พ.ศ.2545) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (60) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126(พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดให้ดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพย์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 238 (พ.ศ.2545)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ยกเลิกความใน (ก) ใน (3) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)ฯ และให้ใช้ความแทน แก้ไขอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายค่าแสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ให้แก่นักแสดงสาธารณะที่ เป็นนักแสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 237 (พ.ศ.2545)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ยกเลิกความในข้อ 6 ทวิ และ ข้อ 6 จัตวา แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ และให้ใช้ความแทน ขยายเวลาการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อื่น สำหรับส่วนของหนี้ที่ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

bullet  ฉบับที่ 236 (พ.ศ.2545) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (59) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดให้เงินได้เท่าจำนวนที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 235 (พ.ศ.2545) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (58) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ เงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 234 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินจาก ที่กำหนดไว้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 233 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กรณีครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนออกจากงานฯ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 232 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้เท่าจำนวนที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 231 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของผู้มีเงินได้ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 230 (พ.ศ.2544) ให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดหรือที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินภายในกำหนดเวลา 1 ปี เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น
bullet  ฉบับที่ 229 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ กำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินเพิ่มขึ้นจากที่กำหนด ไว้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากกองทุนรวมฯ และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 227 (พ.ศ.2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (54) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ กำหนดให้เงินได้เท่าที่ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้นเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 226 (พ.ศ.2543) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (52) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และให้ใช้ความแทน และเพิ่มความ (53) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยฯ เป็นเงินได้ พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 225 (พ.ศ.2542)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2544 และเรื่องการจำหน่ายหนี้สูญ จากบัญชีลูกหนี้ การตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญ และลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้กันเงินสำรองครบร้อยละ 100 เป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้ เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 224 (พ.ศ.2542)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้เท่าจำนวนที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินฯ กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินฯ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 223 (พ.ศ.2542)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้พึงประเมินเฉพาะที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2542)ภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือรับบริการให้สูงขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินค่ารับรอง และค่าบริการที่จะนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ และกำหนดวงเงินขั้นสูงที่ให้นำมาหักเป็นรายจ่ายไว้ด้วย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 143
bullet  ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2542)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญและลูกหนี้ จัดชั้นสงสัยจะสูญฯ จากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญและลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 220 (พ.ศ.2542)การขายสินค้าหรือการให้บริการอื่นตามมาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ใบกำกับภาษีของตัวแทนผู้ประกอบการ ฯ มีรายการเป็นอย่างอื่นได้ตามมาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 198
bullet  ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2542) เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นจากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ในโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน
bullet  ฉบับที่ 218 (พ.ศ.2542)การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ กำหนดให้เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่สถาบันการเงินสามารถจำหน่าย หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้ตามประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 217 (พ.ศ.2542)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และค่าชดเชยที่พนักงานได้รับตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 216 (พ.ศ.2541)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ กำหนดให้เจ้าหนี้จำหน่าย หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในส่วนที่ได้ปลดหนี้หรือประนอมหนี้ให้ลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยล้มละลายได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2541)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการกำหนดให้แก่กันฯ ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน เป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ต้อง รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 214 (พ.ศ.2541) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่วัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดฯ ไม่เกินห้าสิบไร่ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 213 (พ.ศ.2541)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้รางวัลบัตรออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 212 (พ.ศ.2541)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ กำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจำหน่ายหนี้สูญในส่วนของหนี้ ที่ได้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้จากบัญชีลูกหนี้ได้ตามประมวลรัษฎากร หากการปลดหนี้นั้นมีผลมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186
bullet  ฉบับที่ 211 (พ.ศ.2541)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติซึ่งเป็นคนต่างด้าวและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับเนื่องจากการเข้ามาทำงานในประเทศไท แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 210 (พ.ศ.2541)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสินรุ่นพันธบัตรเงินฝากช่วยชาติเป็นเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 209 (พ.ศ.2540) การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินที่สมาชิก กองทุนจ่ายเป็นเงินสะสม และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 208 (พ.ศ.2540) การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินที่สมาชิกกองทุนจ่ายเป็นเงินสะสม และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 207 (พ.ศ.2540)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้พึงประเมินที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการควบกิจการฯ ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนฯ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 206 (พ.ศ.2540)การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (41) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ให้เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์พร้อมที่ดิน ห้องชุด เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 205 (พ.ศ.2540)การยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้เงินได้ที่คณะกรรมการบริหาร “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” ได้รับเพื่อประโยชน์ของ “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2539)การยกเว้นรัษฎากร ให้เพิ่มความ (39) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างที่คนประจำเรือได้รับเนื่องจากการปฏิบัติงานบนเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126
bullet  ฉบับที่ 203 (พ.ศ.2539)ภาษีเงินได้ เพิ่มความ (ค) ของข้อ 2(7) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)ฯ ลดอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144
bullet  ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2539)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533)ฯ และให้ใช้ความแทน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดสรรหรือสำรองเงินไว้เพื่อ จ่ายในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน นำเงินดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือนำเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเพิ่มมากขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 183
bullet  ฉบับที่ 201 (พ.ศ.2539) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับค่าตอบแทนจากการโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก
bullet  ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538) กำหนดลักษณะผู้ประกอบการตัวแทนที่ออกใบกำกับภาษี
bullet  ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี
bullet  ฉบับที่ 188 (พ.ศ.2534)กรณีอื่นที่ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)
bullet  ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
bullet  ฉบับที่ 183 (พ.ศ.2533)หลักเกณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถือเป็นรายจ่ายได้
bullet  ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526)หลักเกณฑ์การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับเงินคืนภาษีอากร
bullet ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2526)ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 351 (พ.ศ.2562)
bullet  ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522)หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส
bullet  ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522)หลักเกณฑ์ค่ารับรองที่ถือเป็นรายจ่ายได้
bullet  ฉบับที่ 141 (พ.ศ.2521)กำหนดกิจการที่ไม่ต้องทำและเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ
bullet  ฉบับที่ 134 (พ.ศ.2517)ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 350 (พ.ศ.2562)
bullet  ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2512)เงินเพิ่มภาษีอากรตามมาตรา 3 ตรี สำหรับอากรแสตมป์
bullet  ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(17)
space clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, July 3, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161