เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5601
วันที่: 1 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(2), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการบริหาร และให้คำปรึกษาในการให้บริการกับบริษัทประกันภัย
และคู่สัญญาอื่น ๆ โดยไม่ได้รับเสี่ยงภัย ให้คำปรึกษาและบริการอื่นใดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเรียกร้องสิทธิ และการวิเคราะห์ทางสถิติ บริษัทฯ หารือ
ว่า กรณีผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับประกันภัยต่อประกันสุขภาพจากผู้รับประกันภัยตรงใน
ประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อตกลงรับประกันภัยต่อแล้วเป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยต่อในการว่าจ้าง
ผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้เอา-ประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่ง
ผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ ตรวจสอบพิจารณาค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว โดย
บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการจากผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ กรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับสิทธิเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2)แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ เข้า
ลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ ได้ส่งผลของการ
ให้บริการนั้นไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศทั้งหมด และบริษัทฯ มีหลักฐานแสดงการชำระราคา
ค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) และข้อ 3 ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ
เลขตู้: 63/29426

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020