เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำผึ้งและพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/พ.41 วันที่ : 15 มีนาคม 2544
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.1967 วันที่ : 5 มีนาคม 2544
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้นำเข้ามิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
         ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.2170 วันที่ : 7 มีนาคม 2544
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2215 วันที่ : 8 มีนาคม 2544
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและติดต่อห้องพัก
         ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12544 วันที่ : 15 มีนาคม 2544
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีสำหรับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่า
         ระยะยาว และต่อมาโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าให้บุตรกึ่งหนึ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2545 วันที่ : 15 มีนาคม 2544
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2548 วันที่ : 15 มีนาคม 2544
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2551 วันที่ : 15 มีนาคม 2544
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินแทนการชำระเงินสด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2554 วันที่ : 15 มีนาคม 2544
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอาจารย์ชาวอเมริกันเข้ามาทำการสอนที่สถาบันบัณฑิต
         บริหารธุรกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2684 วันที่ : 19 มีนาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020