เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4130 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2544
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4131 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2544
3.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีอัตราอากรแสตมป์ของบัตรเงินฝาก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4241 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2544
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงินให้กับธนาคารในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4277 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2544
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการสำหรับ
         ค่าเช่าที่รับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4279 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2544
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4349 วันที่ : 9 พฤษภาคม 2544
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าสินค้าตามโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4707 วันที่ : 17 พฤษภาคม 2544
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ
         ที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4724 วันที่ : 17 พฤษภาคม 2544
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4725 วันที่ : 17 พฤษภาคม 2544
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการประเมินและการส่งหนังสือแจ้งการประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4726 วันที่ : 17 พฤษภาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020