เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10115 วันที่ : 22 ตุลาคม 2544
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีสำหรับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
         สัญญาเช่าระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9634 วันที่ : 8 ตุลาคม 2544
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการโดยรถบรรทุก รถเครน เรือลำเลียง และคนงานขน
         ถ่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9635 วันที่ : 8 ตุลาคม 2544
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินต้นคืนให้แก่บริษัทต่างประเทศ
         ผู้ให้กู้เงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9648 วันที่ : 8 ตุลาคม 2544
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการขนส่งทางบก ทางน้ำ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9672 วันที่ : 9 ตุลาคม 2544
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9770 วันที่ : 10 ตุลาคม 2544
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9771 วันที่ : 10 ตุลาคม 2544
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชดเชยสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9811 วันที่ : 11 ตุลาคม 2544
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของครูชาวอังกฤษที่เข้ามาสอนในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9812 วันที่ : 11 ตุลาคม 2544
10.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีหนังสือสัญญาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9816 วันที่ : 11 ตุลาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020