เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./3201 วันที่ : 2 เมษายน2544
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3270 วันที่ : 2 เมษายน 2544
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินมัดจำตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3280 วันที่ : 2 เมษายน 2544
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายเวลาอายุความการขอคืนภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3281 วันที่ : 2 เมษายน 2544
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./3373 วันที่ : 5 เมษายน 2544
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3413 วันที่ : 9 เมษายน 2544
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขออนุมัติให้การยื่นแบบแสดงรายการในนามบุคคลธรรมดาเป็น
         การยื่นแบบแสดงรายการของคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3441 วันที่ : 10 เมษายน 2544
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการลงทุนในหุ้นกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3470 วันที่ : 10 เมษายน 2544
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3525 วันที่ : 11 เมษายน 2544
10.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีอากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3570 วันที่ : 12 เมษายน 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020