เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5590 วันที่ : 1 มิถุนายน 2544
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5594 วันที่ : 1 มิถุนายน 2544
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายเครื่องจักรเก่าที่
         นำเข้าจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./5599 วันที่ : 1 มิถุนายน 2544
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกวัสดุก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5600 วันที่ : 1 มิถุนายน 2544
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5601 วันที่ : 5 มิถุนายน 2544
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5666 วันที่ : 5 มิถุนายน 2544
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5753 วันที่ : 7 มิถุนายน 2544
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณรายได้และรายจ่ายเงินรางวัลจากการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5823 วันที่ : 8 มิถุนายน 2544
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสายการบินจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร
         แต่ผู้รับบริการไม่รับมอบใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6019 วันที่ : 14 มิถุนายน 2544
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการโอนสิทธิการรับชำระค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6047 วันที่ : 15 มิถุนายน 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020