เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6620 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2544
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการรับบริจาคเงินของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6655 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2544
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายเครื่องจักรที่มีไว้ในการประกอบกิจการให้บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6657 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2544
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6658 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2544
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี “เหตุอันสมควร” ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6762 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2544
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6763 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2544
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6769 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2544
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้กระทำพิธีการนำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ
         เจ้าพนักงานศุลกากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.6771 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2544
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าปรับตามสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6772 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2544
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีนำเงินทุนไปฝากเป็นบัตรเงินฝาก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6775 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020