เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินคืนเมื่อผู้ได้รับคืนเงินถึงแก่ความตาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/965 วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2544
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา
         ทางด้านจัดการ(management consultancy) และค่าจ้างออกแบบ(design services)
         ออกไปให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1158 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2544
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าหรือให้บริการกับราชการส่วนท้องถิ่น ตามโครงการเงินกู้
         หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.1171 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2544
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการเสียอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1498 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2544
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1500 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2544
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณฐานภาษี สำหรับการให้บริการรับขนคนโดยสาร และ
         การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.1555 วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2544
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของครูต่างชาติที่เข้ามาสอนในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1556 วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2544
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างพากย์ฟุตบอล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1626 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2544
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเบี้ยประชุม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1677 วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2544
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1680 วันที่ : 22 กุมพาภัณฑ์ 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020