เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10349 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2544
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าเช่ารับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10540 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2544
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายวัตถุดิบเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ปลา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./10674 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 25444
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10796 วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2544
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนเงินรายย่อยทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/0875 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2544
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10876 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2544
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมของร้านค้ารับบัตรเครดิต
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10958 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2544
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10960 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2544
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10962 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2544
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการกำหนดชำระค่าบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.628 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020