เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.104 วันที่ : 1 สิงหาคม 2544
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเครื่องบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7647 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7648 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับเงินค่านายหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7649 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการยกเคลื่อนย้ายตู้สินค้าโดยใช้รถเครน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7650 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7651 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนจากวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อมาถือเป็นรายจ่ายของกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7652 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7653 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเกษียณอายุก่อนกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7656 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรายได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7657 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020