เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอายุความการประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8629 วันที่ : 4 กันยายน 2544
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีภริยาโอนอสังหาริมทรัพย์ให้สามี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8716 วันที่ : 6 กันยายน 2544
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับจ้าง
         ขนส่งทางเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8717 วันที่ : 6 กันยายน 2544
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วย
         ลงทุนของกองทุนรวม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8810 วันที่ : 10 กันยายน 2544
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการยกเคลื่อนย้ายตู้สินค้าโดยใช้รถเครน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./8811 วันที่ : 10 กันยายน 2544
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการยกขนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าและตู้สินค้าในสถานที่
         บริการรับฝากตู้สินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.8812 วันที่ : 10 กันยายน 2544
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการให้บริการของสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์
         เพื่อการส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.8814 วันที่ : 10 กันยายน 2544
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีตัวแทนเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการออกของจากเจ้าของสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9041 วันที่ : 14 กันยายน 2544
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าใช้จ่ายผลขาดทุนจากเงินลงทุน ราย บริษัท ท.จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9067 วันที่ : 17 กันยายน 2544
10.
เรื่อง : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9071 วันที่ : 17 กันยายน 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020