เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/0048
วันที่: 6 มกราคม 2548
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ
ข้อหารือ: นาย บ. และภรรยา ได้ขายอาคารชุดเลขที่ 158/46 บ้านปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ราคา ทุนทรัพย์ 2,900,000.- บาท แก่นางวัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ณ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
     โดยที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์จำนวนเงิน รวม 8,850.- บาท ไว้แล้ว  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3 ได้แจ้งให้นาย บ. ทราบว่า จ่ายค่าอากรแสตมป์ไม่ครบ ต้องจ่ายเงินเพิ่มและเสีย ค่าปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14,490.- บาท นาย บ. จึงขอให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรแสตมป์และ ค่าปรับดังกล่าวเนื่องจากการที่ชำระค่าอากรขาดไปนั้น เป็นความผิดพลาดของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาห้วยขวาง โดยนาย บ. มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด
แนววินิจฉัย: นาย บ. และภรรยาขายอาคารชุดตามข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยมีชื่อคู่สมรสอยู่ในทะเบียนบ้าน เกินกว่า 1 ปี เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง ได้เรียกเก็บ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์เพียงกึ่งหนึ่ง โดยสำคัญผิดว่า นาย บ. และภรรยาได้รับยกเว้น ภาษีธุรกิจเฉพาะเพียงครึ่งเดียว ซึ่งไม่ถูกต้อง และที่ถูกต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์ที่ใช้เป็น ที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.82/2542 ฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นเหตุให้นาย บ.และภรรยาต้องเสีย อากรแสตมป์จากใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยต้องรับผิดชำระ ค่าอากรและเงินเพิ่มตามมาตรา 113 และมาตรา 116 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ความผิดพลาดดังกล่าว เกิดขึ้นจากความสำคัญผิดในข้อกฎหมายของเจ้าพนักงานที่ดิน และนาย บ. และภรรยามิได้มีเจตนา หลีกเลี่ยงภาษีอากรเนื่องจากได้เสียอากรบางส่วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บแล้ว กรณี มีเหตุอันสมควรขยายเวลาการชำระอากรแสตมป์ตามที่ร้องขอตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ยื่นแบบชำระอากรเป็นตัวเงินตามมาตรา 116 แห่งประมวลรัษฎากร ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ สำนักงานตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานสรรพากรภาค โดยไม่ต้อง ชำระเงินเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33264

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020