เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/0048 วันที่ : 6 มกราคม 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้ใช้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/130วันที่ : 10 มกราคม 2548
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินลงทุนระยะยาวในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/352 วันที่ : 14 มกราคม 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่ทำในต่างประเทศ
         และได้มี การใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/392วันที่ : 17 มกราคม 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโต้แย้งพระราชกฤษีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
         ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542
เลขที่หนังสือ : กค 0706/394วันที่ : 17 มกราคม 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่
         พิเศษ (สปพ.) และเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/395 วันที่ : 17 มกราคม 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนจากการขายลูกหนี้เงินกู้และหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/415วันที่ : 18 มกราคม 2548
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินซื้อตู้จำหน่ายน้ำดื่มแบบ
         หยอดเหรียญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/416 วันที่ : 18 มกราคม 2548
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/512วันที่ : 20 มกราคม 2548
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณียื่นชำระภาษีโดยใช้แบบแสดงรายการผิดประเภท
เลขที่หนังสือ : กค 0706/726 วันที่ : 28 มกราคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020