เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค กค 0706/1010วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการนับปีที่ถือครองของสิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บภาษีเงินได้
         บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1060วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2548
3.
เรื่อง : การสนับสนุนการประกวดนางงามจักรวาลประจำปี 2548 ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1108วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1109 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการที่ไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1275วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2548
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1464 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2548
7.
เรื่อง : ขอให้เร่งออกกฎหมายเกี่ยวกับการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้อุปการะ
         เลี้ยงดู บิดามารดา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1521 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2548
8.
เรื่อง : การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1524วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2548
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างบริการรถยนต์เพื่อบริการรับส่ง
         ผู้โดยสารและสัมภาระ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1525วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2548
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณียื่นชำระภาษีโดยใช้แบบแสดงรายการผิดประเภท
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1557วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020