เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4437วันที่ : 1 มิถุนายน 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
         ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2547
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4522 วันที่ : 3 มิถุนายน 2548
3.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการปรับโครงสร้างหนี้ของบรรษัทบริหาร
         สินทรัพย์ไทย (บสท.)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4610 วันที่ : 6 มิถุนายน 2548
4.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4619 วันที่ : 7 มิถุนายน 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีให้บริการฝึกอบรมออนไลน์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4622 วันที่ : 7 มิถุนายน 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของพนักงานอาวุโสของศูนย์ฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4695 วันที่ : 9 มิถุนายน 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีธุรกรรมการซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4766 วันที่ : 13 มิถุนายน 2548
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลภายนอกคัดค้านการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4886 วันที่ : 14 มิถุนายน 2548
9.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอยกเว้นเงินเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4942 วันที่ : 15 มิถุนายน 2548
10.
เรื่อง : ภาษีที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทของธนาคารต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/496 วันที่ : 9 มิถุนายน 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020