เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอระงับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
         สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีปี 2547
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5428 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากเงินปันผลจากบริษัทในตลาด
         หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5429 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2548
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5430 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2548
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีตราสารสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับ
         ธุรกิจหลัก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5444 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอคืนเงินภาษีอากรจากการปรับปรุง
         โครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5563 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับชำระเงินค่าจัดสัมมนา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5636 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีในนามของคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5637 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2548
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าจ้างจากการจัดอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5638 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2548
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลประโยชน์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5661 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2548
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5662 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020