เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./830 วันที่ : -
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินการตามโครงการ New Logistics Center for Electronic Parts และการดำเนินธุรกรรมของบริษัท ต่างประเทศภายใน NLC
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/881วันที่ : 5 ตุลาคม 2548
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการตรวจคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10)
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.02)/976วันที่ : 20 ตุลาคม 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการควบกิจการและการโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/978วันที่ : 20 ตุลาคม 2548
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายน้ำมันดิบของพืช
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8300วันที่ : 6 ตุลาคม 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8362วันที่ : 7 ตุลาคม 2548
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8511วันที่ : 14 ตุลาคม 2548
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม หารือเพิ่มเติมกรณีนำเข้าน้ำมันปลา Crude Salmon Fish Oil
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8513วันที่ : 14 ตุลาคม 2548
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย และการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8514วันที่ : 14 ตุลาคม 2548
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายยาและเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8517 วันที่ : 14 ตุลาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020