เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : การพิจารณาความรับผิดของผู้ค้ำประกันหนี้ภาษีในส่วนเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังได้มี
          คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาล ราย บริษัท อรรถธนาทร จำกัด (ข้อหารือ มจ.)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/210วันที่ : 4 มีนาคม 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายจากเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2295 วันที่ : 13 มีนาคม 2548
3.
เรื่อง : การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีไม่คืนเงินภาษีอากร ราย นาง ช.
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2531วันที่ : 4 มีนาคม 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินลงทุนกลับคืนจากการลดหน่วยลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2604 วันที่ : 30 มีนาคม 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3367 วันที่ : 4 มีนาคม 2548
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผลิตเส้นใยปาล์มและเส้นใยมะพร้าว
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/พ./275 วันที่ : 28 มีนาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020