เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/794 วันที่ : 9 กันยายน 2548
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/พ./805 วันที่ : 18 กันยายน 2548
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./830 วันที่ : 22 กันยายน 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/868 วันที่ : 29 กันยายน 2548
5.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์บนคำร้องหนังสือเดินทางในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7361วันที่ : 1 กันยายน 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาคเงินให้แก่ส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7362วันที่ : 1 กันยายน 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7430 วันที่ : 2 กันยายน 2548
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นงบการเงินประจำปีและขอมีเลขประจำผู้เสียภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7476วันที่ : 5 กันยายน 2548
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหลักเกณฑ์การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักลดหย่อน ในการคำนวณภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7513วันที่ : 6 กันยายน 2548
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการนำเงินที่ได้รับชำระตามจำนวนงวดที่ผ่อนชำระมาคำนวณเป็นฐานภาษี โดยยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7553วันที่ : 7 กันยายน 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020