เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางบัญชีเป็นแบบ Marked to Market
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/1015วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการจัดการประชุมระหว่างประเทศผ่าน จอภาพโทรทัศน์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/1044 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2548
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอหักค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1104วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีภาระภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6414วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2548
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7150วันที่ : -
6.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขออนุมัติชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ตามแบบ
อส.4 ข เดือนละ 2 งวด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9204 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 ของ ยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9206วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2548
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าในเขตปลอดอากรให้แก่ลูกค้าในประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9209วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2548
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9210วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2548
10.
เรื่อง : สิทธิการรับคืนเงินภาษีเพื่อการบริโภค (Consumption Tax)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9215วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020