เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ควบเข้ากัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2864 วันที่ : 8 เมษายน 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3050 วันที่ : 19 เมษายน 2548
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนชื่อตลาดหลักทรัพย์ใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3082 วันที่ : 20 เมษายน 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีของสำนักกองบรรณาธิการสำหรับ
         หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3090 วันที่ : 20 เมษายน 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการให้บริการอัดลม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3220 วันที่ : 25 เมษายน 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำแบบจำลองอาคาร สถานที่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3336 วันที่ : 26 เมษายน 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีร่วมดำเนินการจัดตั้งตลาดขายปลีกและตลาดสด
         และการให้สินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3337 วันที่ : 26 เมษายน 2548
8.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีอากร กรณีการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3369 วันที่ : 4 เมษายน 2548
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3393 วันที่ : 27 เมษายน 2548
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายเส้นใยปาล์ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3441 วันที่ : 28 เมษายน 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020