เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีธุรกิจ consumer finance นำค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
         มาถือเป็นรายจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6393วันที่ : 1 สิงหาคม 2548
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายผลขาดทุนจากการลงทุนในสถาบัน
         การเงินที่ล้มละลาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6555วันที่ : 5 สิงหาคม 2548
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่แบ่งแยกจากที่ดินที่ได้รับจากการยกให้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6556วันที่ : 5 สิงหาคม 2548
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานคืนกรรมสิทธิ์ในหุ้นเมื่อผิดเงื่อนไข
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6667วันที่ : 9 สิงหาคม 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอคืนภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6735 วันที่ : 10 สิงหาคม 2548
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
         ของ อาจารย์ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6770วันที่ : 11 สิงหาคม 2548
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ( ฉบับที่ 426)
         พ.ศ.2547
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6924วันที่ : 18 สิงหาคม 2548
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7010วันที่ : 10 สิงหาคม 2548
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการวิจัยและการให้
         บริการวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7พ./7011วันที่ : 22 สิงหาคม 2548
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387)
         พ.ศ. 2544
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7020วันที่ : 22 สิงหาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020