เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/726
วันที่: 28 มกราคม 2548
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณียื่นชำระภาษีโดยใช้แบบแสดงรายการผิดประเภท
ข้อกฎหมาย: มาตรา 83 ,มาตรา 91/10
ข้อหารือ: บริษัท อ. จำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง แต่ปรากฏว่า ประมาณ ปี พ.ศ. 2538 - 2539 บริษัทฯ ได้ปลูกบ้านขายจำนวน 23 หลัง และบริษัทฯ ได้นำรายรับ มายื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมา สท. ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าได้ ชำระภาษีผิดประเภท บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ธ.40 เพื่อชำระภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระไว้แล้วให้ขอคืน ภายหลัง บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมในการเสียภาษีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยแจ้งว่ามิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี สำนักงานสรรพากรภาค 3 เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการยื่น แบบแสดงรายการชำระภาษีผิดประเภทภาษี มิใช่หน่วยภาษีเดียวกัน ซึ่งมิอาจดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้และบริษัทฯ กระทำโดยสุจริตไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี จึงควรอนุโลมให้การยื่น แบบแสดงรายการชำระภาษีผิดประเภทดังกล่าวเป็นแบบที่ถูกต้อง
แนววินิจฉัย: การที่ บริษัท อ. ได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีมีรายรับ จากการปลูกบ้านขายจำนวน 23 หลัง โดยบริษัทฯ ได้คำนวณภาษีจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ จึงไม่ใช่ การคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 3.3 จากยอดรายรับซึ่งอาจทำให้การคำนวณภาษีและจำนวนภาษีที่ต้อง ชำระผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนต่ำกว่าจำนวนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงไม่สามารถอนุโลมให้ ถือว่าการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวถูกต้อง
เลขตู้: 67/33297

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020