เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.631
วันที่: 22 พฤศจิกายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(3), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 ฯ, คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป โดยวางจำหน่าย
โปรแกรมดังกล่าวผ่านตัวแทนจำหน่าย และไอทีสโตร์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจดังกล่าวไปสอด
คล้องกับการขายลิขสิทธิ์โปรแกรม ซึ่งจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 แต่
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นลักษณะการรับจ้างเพื่อผลิตโปรแกรมเฉพาะรายใดรายหนึ่ง แต่
เป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โปรแกรมที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกบรรจุในกล่องพร้อมด้วยแผ่น
โปรแกรมและคู่มือการใช้เหมือนกับโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. บริษัทฯ เข้าข่ายถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผู้ซื้อหรือไม่
2. ถ้าบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว เมื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ นำสินค้า
ไปจำหน่ายต่อ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผู้ซื้ออีกทอดหรือไม่
3. ในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางไอทีสโตร์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร ถ้าจะต้องมีการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผู้ซื้อ
แนววินิจฉัย: ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ค่าตอบแทนการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ขายโดยทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี License หรือไม่ ถือเป็นการ
จ่ายค่าแห่งลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ขายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปดังกล่าวให้แก่ตัวแทน
จำหน่าย ไอทีสโตร์ หรือผู้ซื้อรายอื่นซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือกรณีตัวแทนจำหน่ายนำโปรแกรมดังกล่าวที่ซื้อ
จากบริษัทฯ ไปขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นนิติบุคคล เงินได้ที่บริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายได้รับ ถือเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 3.0 ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2544 ประกอบกับคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่
ท.ป.101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
เลขตู้: 64/31117


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020