เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./ก.628
วันที่: 22 พฤศจิกายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการกำหนดชำระค่าบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ข้อหารือ: ธนาคารฯ จะทำสัญญาใช้สิทธิในซอฟท์แวร์กับบริษัทตัวแทนซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งได้
รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเจ้าของสิทธิในประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดชำระค่าตอบแทนเป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่การชำระราคาจะชำระเป็นเงินบาท โดยคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันทำการแรกของแต่ละเดือน ได้หารือว่าในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารฯ จะต้องคำนวณจากฐาน
เงินสกุลใด
แนววินิจฉัย: การตกลงกำหนดชำระค่าบริการเป็นเงินตราต่างประเทศในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ที่ส่งมาพร้อมนี้
เลขตู้: 64/31114


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020