เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./10674
วันที่: 12 พฤศจิกายน 25444
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายวัตถุดิบเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ปลา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535ฯ
ข้อหารือ: สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปขอหารือกรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบเหลือใช้จาก
ผลิตภัณฑ์ปลาที่เป็นของสุกผ่านกระบวนการผลิตแล้ว โดยสมาคมฯ ชี้แจงว่า ในขั้นตอนของการแปรรูป
ปลาทูน่ามีความจำเป็นต้องนำปลาทูน่ามานึ่งให้สุก เพื่อให้สามารถแยกส่วนของเนื้อปลาและก้างปลา
ออกจากกันได้ง่าย สำหรับส่วนของก้างปลานั้น ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้ประกอบการจึง
ขายต่อให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ต่อไป สมาคมฯ จึงขอให้กรมสรรพากร
พิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายวัตถุดิบเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ปลาดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ด้านต้นทุนการผลิตแก่ผู้ประกอบการ และเป็นการสนับสนุนการส่งออกอีกทางหนึ่ง
แนววินิจฉัย: กรณีผู้ประกอบการนำปลาทูน่ามานึ่งให้สุกเพื่อให้สามารถแยกส่วนของเนื้อปลาและก้างปลา
ออกจากกันได้ง่าย เมื่อผู้ประกอบการขายก้างปลาและวัตถุดิบเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ปลาตามข้อเท็จจริง
เข้าลักษณะเป็นการขายเนื้อสัตว์ ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ และวัตถุพลอยได้จากสัตว์ที่ได้แปรรูปหรือ
แปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะขายในลักษณะบรรจุ
กระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(4) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535 เรื่อง การขายสัตว์
ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2535
เลขตู้: 64/31100

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020