เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/10540
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าเช่ารับล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 35 วรรคสอง
ข้อหารือ: บริษัท ช. ได้ให้ บริษัท อ. เช่าที่ดินมีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อทำการ ก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างในกิจการศูนย์การค้า ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
194,568,706.96 บาท โดยแบ่งการชำระค่าเช่าดังนี้
- ชำระค่าเช่าล่วงหน้า ณ วันจดทะเบียน เป็นเงินจำนวน 55,430,400 บาท
- ชำระค่าเช่าเป็นรายปีเป็นเงินจำนวน 139,138,306.96 บาท โดยในระยะ 3 ปีแรกอยู่
ในอัตราปีละ 2,910,096 บาท และค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่า ในขณะนั้น
ทุก 3 ปี
บริษัทฯ ได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้เช่าเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 และผู้เช่าได้หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงินจำนวน 2,771,520 บาท และนำส่งกรมสรรพากร
แล้ว บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. บริษัทฯ จะต้องนำรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ามาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญาเช่า
คือ ปีละ 1,847,680 บาท และนำมาคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยนำมารวมกับ
ค่าเช่ารายปีและยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละ
รอบใช่หรือไม่
2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 2,771,520 บาท ที่บริษัทฯ ถูกหักไว้ บริษัทฯ มีสิทธินำ
มาเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปี 2543 ทั้งหมดในปีเดียวใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. ค่าเช่ารับล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ได้รับในวันจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ ต้องคำนวณรายได้
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยเงินค่าเช่ารับล่วงหน้าตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า และต้องนำส่วนเฉลี่ยที่
เป็นของรอบระยะเวลาบัญชีใด มารวมคำนวณกำไรสุทธิกับเงินค่าเช่าในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ตามเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทฯ ถูกหักและนำส่งไว้แล้ว บริษัทฯ มีสิทธินำมาใช้เป็น
เครดิตในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้นได้ทั้งจำนวน
เลขตู้: 64/31098


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020