เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9771
วันที่: 10 ตุลาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2(1), มาตรา 83/6(1)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกอบกิจการฟอกย้อมผ้าดิบ โดยบริษัท ETC (บริษัทแม่ ตั้งอยู่ต่างประเทศ) ได้ส่งผ้าดิบมาให้แก่บริษัทฯ
เพื่อทำการฟอกย้อม เมื่อบริษัทฯ ได้ฟอกย้อมผ้าดิบดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งไปให้กับโรงงานผลิต
เสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทย เพื่อทำการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและส่งออกนอกราชอาณาจักร โดย
บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการฟอกย้อมจากบริษัท ETC ในต่างประเทศ และโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปใน
ประเทศไทยจะชำระค่าสินค้าไปยังบริษัท ETC ในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงหารือดังนี้
1. บริษัทฯ จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าบริการฟอกย้อมผ้าดิบซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก
บริษัท ETC ในต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร
2. โรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทย รับผ้าดิบที่ได้รับการฟอกย้อมจากบริษัทฯ
จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำเข้าผ้าดิบจากบริษัทแม่ ซึ่งตั้งอยู่ ต่างประเทศ เพื่อทำการฟอก
ย้อม โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าฟอกย้อมดังกล่าวจากบริษัท ETC ในต่างประเทศ กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะ
"บริการ" ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร
จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้อง
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.0 จากบริษัท ETC ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง ตามมาตรา 82/4
แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ จัดส่งผ้าดิบที่ฟอกย้อมแล้วให้แก่โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในราชอาณาจักร
เพื่อตัดเย็บและส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตกลงจะชำระค่าสินค้า
ดังกล่าวให้แก่บริษัท ETC ในต่างประเทศโดยตรง ถือว่าบริษัท ETC ในต่างประเทศขายสินค้าให้แก่
โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทย ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่บริษัท ETC ในต่างประเทศ โรงงานผลิตเสื้อผ้า
สำเร็จรูปมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30991

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020