เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9770
วันที่: 10 ตุลาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67
ข้อหารือ: สายการบินฯ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
จากการดำเนินการเดินอากาศยานตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นเก็บภาษีซ้อนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐเกาหลี และตามมาตรา 5 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 139) พ.ศ. 2526 สายการบินฯ เห็นว่า ผู้จ่ายเงินได้จาก
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศให้สายการบินฯ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ความเห็นของสายการบินฯ
ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: การจ่ายค่าขนส่งสินค้า (Freight) ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ กระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ซึ่งรับขนสินค้าออกจากประเทศไทย ผู้จ่ายเงินมี
หน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่
มีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับประเทศนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ฯ ประกอบคำชี้แจงกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 2544 ซึ่งกรณีตามข้อหารือ สายการบินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 9 ของ
อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
เลขตู้: 64/30990

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020