เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./9672
วันที่: 9 ตุลาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการขนส่งทางบก ทางน้ำ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ณ)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการขนส่งทางบก ทางน้ำ โดยเรือลำเลียงและแรงงานคน
(STEVEDORE) เพื่อการขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ไม่มีกิจการเกี่ยวกับท่าเรือ จึงขอทราบ
ว่าการประกอบกิจการดังกล่าว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: หากบริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการดังกล่าวจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง โดยไม่ได้
ให้บริการอื่นใดอีก เช่น ให้บริการขนถ่ายสินค้าโดยแรงงานคนที่โรงงานของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ได้
ให้บริการอื่นใดอีก ฯลฯ และได้กระทำนอกบริเวณท่าเรือหรือนอกบริเวณที่ต่อเนื่องกับท่าเรือ เข้าลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30979

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020