เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9635
วันที่: 8 ตุลาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการโดยรถบรรทุก รถเครน เรือลำเลียง และคนงานขนถ่ายสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 81(1)(ณ)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการรับขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ โดยไม่มีท่าเรือเป็นของ ตนเอง
บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งและบริหารคลัง สินค้าโดยรับ
งานขนส่งสินค้าจากผู้นำเข้า-ส่งออกโดยตรงและบริษัทผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างช่วงให้บริษัทฯ ดำเนินการขนส่ง
สินค้าให้ โดยมีสัญญาจ้างขนส่ง และขนถ่ายสินค้าตามเส้นทาง สถานที่ ระยะทาง วิธีการขนส่งและ
ขนถ่ายจากโรงงานหรือคลังสินค้าหรือจุดจ่ายทั่วประเทศ ถึงสถานที่ที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด และบริษัทฯ
ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ในการประกอบกิจการให้บริการกับบริษัทผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง ๆ บริษัทฯ จะเป็น ผู้จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ รถบรรทุก คนงาน และสถานที่ทำการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า (ท่าเรือ) โดยมีการ
ให้บริการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ดังนี้
1. ให้บริการรถบรรทุกสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าหรือจุดจ่ายทั่วประเทศไปยังท่าเรือ
หรือจากท่าเรือไปยังโรงงานหรือคลังสินค้าหรือจุดจ่ายทั่วประเทศ
2. ให้บริการเรือลากจูงเพื่อลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าจากท่าเรือไปเทียบข้าง
เรือเดินสมุทรระหว่างประเทศหรือจากข้างเรือเดินสมุทรระหว่างประเทศไปยังท่าเรือ
3. ให้บริการจัดหาท่าเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นหรือลงเรือลำเลียงในแต่ละเที่ยวที่มีการขนถ่าย
สินค้าโดยบริษัทฯ จ่ายค่าผ่านท่าตามน้ำหนักของสินค้าที่ผ่านท่าเรือ
4. ให้บริการรถเครน รถแม็คโคร และแรงงานคน เพื่อขนถ่ายสินค้าจากเรือลำเลียงขึ้น
รถบรรทุกและจากรถบรรทุกลงเรือลำเลียง จนกระทั่งสินค้านั้นได้ขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรระหว่าง
ประเทศหรือสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดพร้อมทั้งตรวจนับสินค้าว่าครบตามจำนวนที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด
บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าบริการจากต้นทางถึงปลายทางตามที่กล่าวข้างต้น เป็นอัตรา
รวมทั้งหมดจากบริษัทผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง ๆ โดยตรงจึงขอทราบว่าค่าบริการที่เรียกเก็บดังกล่าวต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้นให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ ให้บริการขนส่งนอกบริเวณท่าเรือโดยให้บริการรถบรรทุกสินค้าจากโรงงานหรือ
คลังสินค้าหรือจุดจ่ายทั่วประเทศไปยังท่าเรือหรือจากท่าเรือไปยังโรงงานหรือคลังสินค้า หรือจุดจ่ายทั่ว
ประเทศ เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร
2. บริษัทฯ ให้บริการในบริเวณท่าเรือและหรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับท่าเรือ เช่น ให้บริการรถ
เครน แรงงานคน เรือลากจูงเพื่อลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าจากท่าเรือไปเทียบ ข้าง
เรือเดินสมุทรระหว่างประเทศหรือจากข้างเรือเดินสมุทรระหว่างประเทศไปยังท่าเรือฯลฯ เข้าลักษณะ
เป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากบริษัทผู้ว่าจ้าง ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
3. การให้บริการจัดหาท่าเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นหรือลงเรือลำเลียงในแต่ละเที่ยว เข้าลักษณะ
เป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ม
จากบริษัทผู้ว่าจ้าง ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30974


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020