เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9634
วันที่: 8 ตุลาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีสำหรับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าระยะยาว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(5)
ข้อหารือ: นาย ก. และพวก ถือกรรมสิทธิ์รวม 5 คน ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6105 และเมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2538 ได้ให้บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เช่าที่ดินดังกล่าว โดยมีกำหนด
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี โดยได้รับเงินกินเปล่าจำนวนหนึ่ง และค่าเช่ารายเดือนซึ่งจะได้รับในแต่ละ
เดือน โดยมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่าจะจ่ายให้แต่ละคน คนละเท่า ๆ กัน ตามรายชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ใน
โฉนดที่ดินและได้เสียภาษีในนามคณะบุคคลไทยยืนยง
ต่อมาเดือนสิงหาคม 2540 ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้ง 5 ได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์เป็น สัดส่วนของ
แต่ละคน จึงหารือว่า หลังจากที่ได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์แล้ว ค่าเช่าที่ได้รับต่อจากนี้ไปจะยื่นภาษีในนามของ
แต่ละบุคคลเป็นสัดส่วน ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีนาย ก. และพวก ได้นำที่ดินดังกล่าวให้บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ฯ เช่า ซึ่งมีกำหนด
ระยะเวลา 20 ปี โดยมีกรรมสิทธิ์รวม 5 คน ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2540 ได้มีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์
ที่ดินดังกล่าวออกเป็นสัดส่วนของแต่ละคน เงินได้จากค่าตอบแทนการเช่า หลังจากนั้น จะต้องยื่น
แบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้ในนามของแต่ละบุคคลตามสัดส่วนที่ได้รับ
เลขตู้: 64/30973


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020