เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9414
วันที่: 26 กันยายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพระภิกษุสงฆ์ได้รับเงินเดือน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1), มาตรา 56 วรรคแรก
ข้อหารือ: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้การศึกษาแก่
พระสงฆ์และคฤหัสถ์ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุน จึงหารือว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน
ดังกล่าวมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: พระภิกษุสงฆ์ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีกฎหมายใดยกเว้นภาษีเงินได้ให้
ดังนั้น พระภิกษุสงฆ์จึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 วรรคแรก แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30966


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020