เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9071
วันที่: 17 กันยายน 2544
เรื่อง: การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการประกันภัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันภัย พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: กรมการประกันภัยขอทราบว่า เงินเบี้ยประกันวินาศภัยที่บรรษัทประกันภัยได้รับ จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2544 หรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากรายได้จากการรับประกันภัยที่บรรษัทประกันภัย ได้รับจากภายในประเทศได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของ
บรรษัทประกันภัย พ.ศ. 2534 ดังนั้น ผู้จ่ายเงินเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบรรษัทประกันภัย จึงไม่มีหน้าที่
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่ประการใด
เลขตู้: 64/30926

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020