เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9041
วันที่: 14 กันยายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีตัวแทนเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการออกของจากเจ้าของสินค้า
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544ฯ, มาตรา 40(2)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทน (Shipping) กระทำพิธีการศุลกากรแทนบริษัท อ.
ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกของตาม
ใบเสร็จรับเงินซึ่งระบุชื่อบริษัท อ. โดยค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544
แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 บริษัทฯ จึงมิได้
ทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต่อมาภายหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 บริษัทฯ นำใบเสร็จรับเงิน
ดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินคืนจากบริษัท อ. บริษัทฯ จึงหารือว่า กรณีบริษัท อ. จ่ายเงินคืนบริษัทฯ ตาม
ยอดใบเสร็จรับเงินดังกล่าว บริษัท อ. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0
สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ เป็นตัวแทน (Shipping) ในการกระทำพิธีการศุลกากรแทนบริษัท อ. ซึ่งเป็น
เจ้าของสินค้า ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการออกของในนามบริษัท อ. บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544
และบริษัทฯ ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ประกอบการ เมื่อบริษัท อ.เจ้าของ
สินค้าจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้กับบริษัทฯ บริษัท อ. ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่
อย่างใด และเนื่องจากคำสั่งกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544
เป็นต้นไป เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการออกของในนามบริษัท อ. ให้กับ
ผู้ประกอบการก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับ
กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนจากบริษัท อ. ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า บริษัท อ. ไม่มี
หน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 หรือ
ระยะเวลาหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2544
อย่างไรก็ดี หากเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่บริษัทฯ เรียกคืนจากบริษัท อ. ได้คิดเหมารวมค่า
บำเหน็จในการให้บริการเป็นตัวแทนกระทำพิธีการศุลกากรเข้าไว้ด้วย บริษัท อ. ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 โดยถือเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2544
เลขตู้: 64/30919

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020