เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.8814
วันที่: 10 กันยายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการให้บริการของสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 ฯ, มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2, มาตรา 79
ข้อหารือ: บริษัท ท. ประกอบธุรกิจคลังสินค้าซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ในการรับฝากสินค้า
และเป็นสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (ส.ต.ส.) (Off Dock CFS)
ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้ทำได้เฉพาะสินค้าขาออกกรณีลูกค้าคลังสินค้าใช้บริการกับบริษัทฯ ด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. เก็บรักษาสินค้า
2. บริการยกขนสินค้า
3. บริการบรรจุหีบห่อ หรือจัดทำพาเลต
4. บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศจากโรงงานไปคลังสินค้า หรือจากคลังสินค้าไปโรงงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าดังนี้
ก. ค่าเก็บรักษาสินค้า
ข. ค่าบริการยกขนสินค้า
ค. ค่าบริการบรรจุหีบห่อ และ
ง. ค่าบริการขนส่ง
การเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าตาม ก - ง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงพาณิชย์ให้รับฝากสินค้า และเป็นสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่ง
ออก ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้ทำได้เฉพาะสินค้าขาออก บริษัทฯ จึงเป็นผู้ประกอบการที่
ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการ ท่าเรือ ตามข้อ 1(3) ของคำสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของผู้ประกอบกิจการ
ท่าเรือ และผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2544
ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ได้ให้บริการและเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าคลังสินค้า ตาม ก - ง
เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้องนำค่าบริการ ดังกล่าวทั้งหมดที่
ได้รับมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 3
ของคำสั่งกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 64/30913

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020