เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./8811
วันที่: 10 กันยายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการยกเคลื่อนย้ายตู้สินค้าโดยใช้รถเครน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 ฯ, มาตรา 81(1)(ณ)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการประเภทนายหน้าตัวแทนการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ และ
ประกอบกิจการประเภท ยก เคลื่อนย้ายตู้สินค้าขึ้น-ลงระหว่างเรือกับท่าเรือโดยใช้รถเครน ได้
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่
3000000000 ได้หารือปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
1. ค่าเครนที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้า (เจ้าของตู้สินค้าต่าง ๆ) ในท่าเรือ และเมื่อ
เรียกเก็บเงิน บริษัทฯ เรียกเก็บเงินกับลูกค้าโดยตรง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ป.106/2544 ฯ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2544 หรือไม่
2. ค่ารถยกตู้สินค้าขึ้น-ลงระหว่างลานกับรถหัวลาก (LIFT ON / LIFT OFF) ในลาน
INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) และลาน CONTAINER DEPOT (CD) ที่เรียกเก็บเงินกับลูกค้า
โดยตรง) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 ฯ ลงวันที่
13 มิถุนายน พ.ศ.2544 หรือไม่
3. ค่ารถหัวลาก (รถเทรลเลอร์) ที่ไปรับตู้สินค้าในลานท่าเรือ หรือลาน ICD หรือลาน CD
เพื่อขนไปไว้ที่โรงงานลูกค้า หรือจากโรงงานลูกค้ามายังลานท่าเรือ หรือลาน ICD หรือลาน CD โดย
บริษัทรถหัวลาก (มิใช่บริษัทฯ) มิได้ให้บริการอื่นใดอีก เมื่อบริษัทรถหัวลาก (มิใช่บริษัทฯ)เรียกเก็บเงิน
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. บริษัทฯ ให้บริการยกเคลื่อนย้ายตู้สินค้าขึ้นลงระหว่างเรือกับท่าเรือโดยใช้
รถเครน ซึ่งเป็นการประกอบกิจการในบริเวณท่าเรือ โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้า
โดยตรง เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.106/2544 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ และ
ผู้ประกอบการ ที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการ ท่าเรือ ลงวันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ.2544
2. กรณีตาม 2. บริษัทฯ ให้บริการรถยกตู้สินค้าขึ้น-ลงกับรถหัวลาก ในลาน ICD หรือลาน
CD หากบริษัทฯ ให้บริการและเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าโดยตรง เข้าลักษณะ เป็นการให้บริการ
ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
3. กรณีตาม 3. หากบริษัทรถหัวลาก (มิใช่บริษัทฯ) ให้บริการขนย้ายตู้สินค้าโดยรถ หัวลาก
จากลานท่าเรือ หรือลาน ICD หรือลาน CD เพื่อไปส่งที่โรงงานของลูกค้า หรือจากโรงงาน ลูกค้าเพื่อ
ไปส่งยังลานท่าเรือ หรือลาน ICD หรือลาน CD โดยไม่ได้ให้บริการอื่นใดอีก เข้าลักษณะเป็นการ
ประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ)แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทรถหัวลาก (มิใช่บริษัทฯ) เรียกเก็บเงินค่ารถหัวลากจาก ลูกค้า
โดยตรง บริษัทรถหัวลาก (มิใช่บริษัทฯ) ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 64/30910


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020