เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8392
วันที่: 28 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการลดทุนของกิจการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, มาตรา 77/2
ข้อหารือ: กรณีดำเนินการลดทุนของกิจการ โดยมีข้อเท็จจริงว่าห้างฯ จดทะเบียนนิติบุคคลปี 2541 โดย
มีทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท ต่อมาในปีเดียวกันห้างฯ ได้จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ
500,000.00 บาท แต่ยังไม่ได้คืนทุนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน เนื่องจากเงินดังกล่าวได้นำมาหมุนเวียนใน
กิจการ ในปี 2541 ห้างฯ มิได้ปิดงบการเงินแสดงรายละเอียดการลงทุน 2,000,000.00 บาท ต่อมา
เจ้าหน้าที่สรรพากรได้ทำการวิเคราะห์งบการเงินและตรวจเอกสารของห้างฯ แล้วจะเรียกเก็บภาษีใน
ส่วนที่กิจการได้แสดงเงินทุนไว้จำนวน 2,000,000.00 บาท โดยจะประเมินจากการปรับปรุง
จำนวนเงินทุนที่ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนลดทุนไว้เหลือเพียง 500,000.00 บาท และปรับยอดสินค้า
คงเหลือให้ลดลงตามเงินทุนที่ได้ลดทุนถือเป็นยอดขายสินค้า โดยยอดรวมสินทรัพย์ต้องเท่ากับหนี้สินและ
ทุนตามหลักการบัญชี ว่าการประเมินภาษีดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ โดยสำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า
เจ้าพนักงานจะประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มจากทุนที่ได้ลดลงจำนวน
1,500,000.00 บาท โดยถือว่าเป็นยอดขายสินค้า ตามหลักการบัญชีว่ายอดรวมสินทรัพย์ต้องเท่ากับ
หนี้สินและทุนไม่ได้ เนื่องจากเงินทุนของห้างฯ ที่ยังมิได้คืนทุนมิใช่รายได้อันเกิดจากกิจการหรือ
เกี่ยวเนื่องจากกิจการ อันจะถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และก็มิใช่ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้า ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร จึงได้
หารือว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้างฯ ได้จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 500,000.00 บาท แต่ยังไม่
ได้คืนเงินทุนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเนื่องจากห้างฯ ได้นำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนในกิจการ เช่นนี้
เจ้าพนักงานจะทำการปรับปรุงเงินลงทุนของห้างฯ โดยปรับยอดสินค้าคงเหลือให้ลดลง และถือว่าจำนวน
ที่ลดลงนั้นเป็นยอดขายสินค้าไม่ได้ เนื่องจากเงินทุนส่วนที่ลดลงดังกล่าว มิใช่รายได้จากกิจการหรือ
เนื่องจากกิจการของห้างฯ อันจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
และเงินทุนดังกล่าวมิได้เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ อันอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30888

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020