เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./8382
วันที่: 28 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ณ), มาตรา 82/5(6), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ฯ, พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 241) พ.ศ. 2534ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2534 ระบุประเภทของกิจการเป็นการนำเข้าเฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์เครื่องยนต์ และอะไหล่ต่าง ๆ แต่
ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ประกอบกิจการรับขนคนโดยสารภายในราชอาณาจักรโดยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งได้รับ
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ต่อกรมสรรพากรมาโดยตลอดและได้ขอคืนภาษีซื้อจาก
การนำเข้าเฮลิคอปเตอร์ 1 รายการในเดือนภาษีเมษายน 2539 ทั้งนี้ ได้นำไปเครดิตกับภาษีขายจาก
ค่าบริการรับขนคนโดยสารจนครบจำนวนในเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2540 สำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์
เครื่องยนต์ อะไหล่ต่าง ๆ ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์นั้น บริษัทฯ จะสั่งมาเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือสั่ง
มาเมื่อมีรายการซ่อมแซมเครื่องเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น จึงหารือว่า บริษัทฯ ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มระบุประเภทของกิจการโดยสำคัญผิดดังกล่าว
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการรับขนคนโดยสารภายในราชอาณาจักรโดยเฮลิคอปเตอร์ บริษัทฯ
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัทฯ นำเข้า
เฮลิคอปเตอร์มาใช้ในกิจการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำภาษีซื้ออันเกิดจาก
การนำเข้าเฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์เครื่องยนต์ และอะไหล่ต่าง ๆ ไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนื่องจากเป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง
การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
อย่างไรก็ดี กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ
ภ.พ.01 และได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยนำค่าบริการรับขนคนโดยสารมารวมคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่ม ดังนั้น
หากบริษัทฯ มีเจตนาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81/3(3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ 241) พ.ศ.
2534 โดยมีหนังสือแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ สามารถยื่น ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่มี
สาระสำคัญว่า บริษัทฯ มีเจตนาเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร
ถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
แบบ ภ.พ.01 บริษัทฯ จึงมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียไปในการนำเข้าเฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์เครื่องยนต์
และอะไหล่ต่าง ๆ มาถือเป็น ภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เลขตู้: 64/30879

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020