เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6775
วันที่: 10 กรกฎาคม 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีนำเงินทุนไปฝากเป็นบัตรเงินฝาก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(5)
ข้อหารือ: บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 ทุน
จดทะเบียน 100,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ยื่นคำขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2540 แต่ในระหว่างที่ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมอยู่นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม และให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อเลิกบริษัทโดยพลัน จึงขอหารือเกี่ยวกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนี้
1. เมื่อกระทรวงการคลังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ผลของคำสั่งทำให้บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทจำกัด ใช่หรือไม่
2. ดอกเบี้ยจากบัตรเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปลี่ยนมาจาก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเกิดจากนำเงินทุนของบริษัทฯ ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นนำมาลงทุนเนื่องจากบริษัทฯ ถูก
ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงถือเป็นรายรับที่เกิดจาก
การประกอบกิจการของบริษัทจำกัด ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย: เมื่อกระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีฐานะเป็นบริษัทจำกัด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2540 ซึ่งเป็นวันที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท ฉะนั้น เมื่อบริษัทฯ มีรายรับจากดอกเบี้ยที่เกิดจากบัตรเงินฝากดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องนำ
รายรับจากดอกเบี้ยดังกล่าวไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 26/2534 ฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2534
เลขตู้: 64/30677

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020