เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6772
วันที่: 10 กรกฎาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าปรับตามสัญญา
ข้อกฎหมาย: มาตรา79, มาตรา 77/2
ข้อหารือ: กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้หารือกรมสรรพากรกรณีการเรียกเก็บค่าปรับตามสัญญาโดยมี
ข้อเท็จจริง ดังนี้
1. บริษัท ก. ได้ทำสัญญาทำเหมืองและจำหน่ายถ่านลิกไนต์ กับสำนักงานพลังงานแห่งชาติ
โดยสำนักงานพลังงานแห่งชาติตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ผู้รับทำเหมืองเข้าทำเหมืองถ่านลิกไนต์ ซึ่งบริษัทฯ
ผู้รับทำเหมืองจะต้องดำเนินการผลิตและจำหน่ายถ่านลิกไนต์ตามวิธีการด้วยเครื่องมือและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ตามข้อเสนอของผู้รับทำเหมือง
2. บริษัทฯ ผู้รับทำเหมือง สัญญาว่าจะทำการผลิตถ่านลิกไนต์ตามจำนวนภายในกำหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
ปีที่ 1 -–3 จะต้องผลิตถ่านลิกไนต์ได้ปีละ 260,000 ตัน
ปีที่ 4 จะต้องผลิตถ่านลิกไนต์ได้ 650,000 ตัน
ปีที่ 5 -–17 จะต้องผลิตถ่านลิกไนต์ได้ปีละ 600,000 ตัน
ปีที่ 18 - 19 จะต้องผลิตถ่านลิกไนต์ได้ปีละ 744,000 ตัน
ปีที่ 20 จะต้องผลิตถ่านลิกไนต์ได้ 745,000 ตัน
3. ในแต่ละปี ถ้าบริษัทฯผู้รับทำเหมืองจำหน่ายถ่านลิกไนต์ที่ผลิตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ
เป้าหมายการจำหน่ายแต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมายการจำหน่าย จะต้องถูกปรับจำนวนร้อยละ 5
ของราคาถ่านลิกไนต์ที่จำหน่ายไม่ได้
4. บริษัทฯ ผู้รับทำเหมืองได้ตั้งเป้าหมายการจำหน่ายถ่านลิกไนต์ในปี 2543 จำนวน
1,317,250 ตัน แต่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ผู้รับทำเหมืองจำหน่ายถ่าน
ลิกไนต์ได้เพียง 1,120,656.30 ตัน ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายการจำหน่ายที่บริษัทฯ ผู้รับ
ทำเหมือง ได้ประมาณการไว้จำนวน 64,868.70 ตัน ดังนั้น กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานจึง
เรียกเก็บค่าปรับจากบริษัทฯผู้รับทำเหมือง โดยคำนวณค่าปรับในอัตราร้อยละ 5 ของราคาเฉลี่ยถ่าน
ลิกไนต์ 552.88 บาท ต่อตัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,793,230 บาท
5. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหารือว่า การเรียกเก็บค่าปรับดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ผู้รับทำเหมืองจำหน่ายถ่านลิกไนต์ที่ผลิตได้ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
การจำหน่าย จึงต้องชำระค่าปรับตามสัญญาโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ของราคาเฉลี่ยถ่านลิกไนต์ที่
จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯผู้รับทำเหมืองชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานพลังงานแห่งชาติแล้ว จำนวนเงิน
ค่าปรับดังกล่าวมิใช่มูลค่าของฐานภาษีที่สำนักงานพลังงานแห่งชาติได้รับจากการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการ ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30674


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020