เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./6657
วันที่: 4 กรกฎาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายเครื่องจักรที่มีไว้ในการประกอบกิจการให้บริษัทในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(1), มาตรา 65
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรจากบริษัทใน
ประเทศไทยเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า แต่ปรากฏว่า เครื่องจักรดังกล่าวไม่สามารถผลิตสินค้าตามที่กำหนด
ได้ บริษัทฯ จึงประสงค์จะขายเครื่องจักรดังกล่าวให้แก่บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในประเทศ
ญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงขอทราบว่าบริษัทฯ มีภาระภาษีใดบ้าง และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
หรือร้อยละ 7.0
แนววินิจฉัย: การที่บริษัทฯ จะขายเครื่องจักรที่มีไว้ในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีภาระภาษีดังนี้
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการขายเครื่องจักรที่มีไว้ในการประกอบกิจการดังกล่าวถือเป็น
การขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ ได้ขายเครื่องจักรดังกล่าว ให้
แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นการส่งออกสินค้าตามมาตรา 77/1(14) แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากเงินที่ได้รับจากการขายเครื่องจักรที่มีไว้ในการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นรายได้เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ จึงต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้นั้น ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30664

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020