เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6655
วันที่: 4 กรกฎาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการรับบริจาคเงินของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (13)
ข้อหารือ: สมาคมฯ เป็นเจ้าของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียนและ
จากนักธุรกิจหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อใช้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอลของ
โรงเรียนฯ สมาคมฯ เห็นว่าเงินรับบริจาคดังกล่าวเป็นรายรับของสมาคมฯ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ
มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร สมาคมฯ จึง
หารือว่า สมาคมฯ และหรือโรงเรียนฯ จะต้องมีภาระภาษีอย่างใดจากเงินที่ได้รับบริจาคดังกล่าว
แนววินิจฉัย: สมาคมไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าของ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เงินที่ได้รับบริจาคจึงถือเป็น
รายได้ของสมาคมฯ ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม
มาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร และหากสมาคมฯ มิได้กระทำกิจการสิ่งใดให้กับผู้บริจาค
เงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ค่าตอบแทนอันเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 64/30662

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020