เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./6047
วันที่: 15 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการโอนสิทธิการรับชำระค่าบริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86, มาตรา 105(1)
ข้อหารือ: การประปาส่วนภูมิภาคได้ทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อของสำนักงานประปาฯ กับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. โดยห้าง ก.ได้โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.และ
บริษัท ค. จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาครับทราบการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
การประปาส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้ห้าง ก. ซึ่งเป็นคู่สัญญา นำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีมารับเงิน
พร้อมกับห้าง ข. และบริษัท ค. จำกัด ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง แต่ ห้าง ก. แจ้งว่า มีปัญหาตกลงกัน
ไม่ได้กับห้าง ข. ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจึงออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้ไม่ได้
การประปาส่วนภูมิภาคจึงหารือว่า ในการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้แก่ห้าง ข. และบริษัท ค.
ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ห้าง ก. ซึ่งเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
และใบกำกับภาษี ให้การประปาส่วนภูมิภาค ถูกต้องหรือไม่ และในการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ดังกล่าว จะต้องใช้เอกสารใดเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แนววินิจฉัย: 1. สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อของสำนักงานประปาฯ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตาม
มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และห้าง ก. ในฐานะผู้ให้บริการ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีห้างฯ ก. โอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้แก่ห้าง ข. และบริษัท ค.
ผู้รับโอน ไม่ทำให้ความรับผิดตามประมวลรัษฎากรของห้างฯ ก. เปลี่ยนแปลงไป เมื่อห้าง ข. และ
บริษัท ค. ผู้รับโอน ได้รับชำระเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างจากการประปาส่วนภูมิภาคแทนห้าง ก.ตาม
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ห้าง ก. ในฐานะผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องออกใบรับ ตามมาตรา
105(1) แห่งประมวลรัษฎากร และออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้ใบรับและใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าจ้าง
และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 64/30600


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020