เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6019
วันที่: 14 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสายการบินจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากรแต่ผู้รับบริการไม่รับมอบใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/5(1), มาตรา 90/2(3)
ข้อหารือ: สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ส่งคำร้องของบริษัท เอ จำกัด ซึ่งของดค่าปรับอาญาให้
กรมสรรพากรพิจารณา กรณีบริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารให้กับคนโดยสารหรือผู้รับบริการโดยตรง และบริษัทฯ
ได้จัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร โดยมิได้ส่งมอบ
ใบกำกับภาษีให้กับคนโดยสารหรือผู้รับบริการ ซึ่งจากการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติไม่ต้องการใบกำกับภาษี บริษัทฯ จึงไม่ได้ส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับคนโดยสาร
สพท. มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความรับผิดกรณีมิได้ส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับคนโดยสารหรือผู้รับบริการ
ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษตามมาตรา 90/2(3) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน และขายตั๋ว
โดยสารให้กับคนโดยสารซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาโดยตรง บริษัทฯ ต้องจัดทำใบกำกับภาษีที่มีรายการตาม
มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำต้องระบุที่อยู่ของคนโดยสาร ทั้งนี้ ตามมาตรา 86/5(1)
แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่
21)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
2. กรณี สพท. ตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า บริษัทฯ จัดทำใบกำกับภาษีตาม
1. แล้ว แต่มิได้ส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่คนโดยสาร เนื่องจากคนโดยสารเป็นชาวต่างชาติและไม่ต้อง
การหรือไม่เรียกร้องใบกำกับภาษี บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา 90/2(3)แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30595

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020