เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5823
วันที่: 8 มิถุนายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณรายได้และรายจ่ายเงินรางวัลจากการขาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 วรรคสอง, มาตรา 65 ตรี
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสายโทรศัพท์ และ
ท่อพลาสติกใช้ในการร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ซึ่งมีทั้งการจำหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้ารายใหญ่
รวมทั้งลูกค้าที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และการจำหน่ายผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น ในการจำหน่าย
ผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายได้มีสัญญากำหนดรายละเอียดขอบเขตการจำหน่าย เป้าหมายการขาย เงินรางวัล
ที่บริษัทฯ จ่ายตอบแทนกรณียอดขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในอัตราต่าง ๆ และระยะเวลาชำระเงิน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ตกลงแต่งตั้งให้ตัวแทนจำหน่ายซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าใน
ขอบเขตการจำหน่ายที่ตกลงกัน โดยตั้งเป้าหมายในแต่ละปีว่าตัวแทนจะต้องซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อไป
จัดจำหน่ายในวงเงินที่กำหนด เช่น 240 ล้านบาทต่อปี (งวดบัญชี)
2. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินรางวัลให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อยอดขาย
ที่ขายได้ในแต่ละปีในอัตราก้าวหน้า ดังนี้
- เงินรางวัล 1% ของยอดขายตามใบกำกับสินค้าในส่วน
ที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
- เงินรางวัล 1.5% ของยอดขายตามใบกำกับสินค้าในส่วน
ที่เกินกว่า 10,000,000 บาท
- เงินรางวัล 2% ของยอดขายตามใบกำกับสินค้าในส่วน
ที่เกินกว่า 25,000,000 บาท
- เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อทางการค้าว่า A CD บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงิน
รางวัลในอัตรา 5% ของยอดขายตามใบกำกับสินค้า
- กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสามารถขายได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรอบปี
บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินรางวัลจากการขายให้อีกเป็นจำนวน 200,000 บาท
3. กำหนดระยะเวลาการชำระเงินรางวัลจากการขาย บริษัทฯ ตกลงจ่ายในคราวเดียว
หลังจากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับ
ชำระค่าสินค้าที่ขายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ก่อให้เกิดเงินรางวัล ซึ่งปกติบริษัทฯ ให้เครดิตแก่ตัวแทน
จำหน่ายในการชำระเงินค่าสินค้าประมาณ 60-120 วัน นับจากวันที่ส่งของ
บริษัทฯ ใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 ฯ โดยนำรายได้ที่เกิดขึ้นคือ ยอดขายใน
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 บันทึกเป็นรายได้ แม้จะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
เนื่องจากเป็นการขายโดยให้เครดิตชำระเงิน 60-120 วัน ดังนั้น การขายบางส่วนช่วงปลายปีจะครบ
กำหนดชำระเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไปคือ ปี 2541 ในส่วนเงินรางวัลจากการขายซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 บริษัทฯ ได้รับรู้เป็นรายจ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรายได้ แต่การชำระเงินจริงจะชำระในคราวเดียว เมื่อการชำระค่า
สินค้าเสร็จสมบูรณ์ถึงจะชำระในปี 2541 เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ขอหารือว่า
1. ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 บริษัทฯ คำนวณรายได้จาก
การขายและค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจากการขายของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 โดยถือเป็นรายได้และ
รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามเกณฑ์สิทธิถูกต้องหรือไม่
2. ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจากการขายรอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 ซึ่งบริษัทฯ กำหนดจ่ายใน
คราวเดียวคือ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากตัวแทนจำหน่ายชำระค่าสินค้าที่ซื้อในปี 2540 ครบถ้วน ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินจริงในปี 2541 ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
2. กรณีตาม 2. ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจากการขายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 แม้บริษัทฯ จ่ายเงินรางวัลจริงในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 บริษัทฯ ต้อง
นำมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิใน
การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528
ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลดังกล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30586

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020